Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Jaleesa Koelen Fotografie bestaande uit één persoon: Jaleesa Koelen. Jaleesa Koelen Fotografie respecteert ieders privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij via een mail aan info@jaleesakoelen.nl

Contactgegevens:
* http://www.jaleesakoelen.nl
* Dennenweg 93
* 7545 WC Enschede
* 06–24269248

Persoonsgegevens die Jaleesa Koelen Fotografie verwerkt:
Jaleesa Koelen Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (bij betalingen)
- Foto’s die in opdracht zijn gemaakt
- Gegevens over je activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Jaleesa Koelen Fotografie verwerkt:
Jaleesa Koelen Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@jaleesakoelen.nl dan verwijder ik deze informatie.

Jaleesa Koelen Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
- Om thuisreportages te kunnen doen
- Om een reportage te kunnen plannen en/of reserveren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om jouw betaling af te kunnen handelen
Jaleesa Koelen Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming
Jaleesa Koelen Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang bewaart Jaleesa Koelen Fotografie persoonsgegevens
Jaleesa Koelen Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Contactgegevens: Jaleesa Koelen Fotografie bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)
- De in jouw opdracht gemaakte foto’s: Jaleesa Koelen Fotografie bewaart onbewerkte foto’s in ieder geval 2 jaar en bewerkte foto's onbeperkt, tenzij anders overeengekomen.
Zolang Jaleesa Koelen Fotografie je foto’s bewaart kun je deze bij mij opvragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jaleesa Koelen Fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die Jaleesa Koelen Fotografie gebruikt
Jaleesa Koelen Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Jaleesa Koelen Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Jaleesa Koelen Fotografie hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jaleesa Koelen Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jaleesakoelen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Jaleesa Koelen Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Jaleesa Koelen Fotografie persoonsgegevens beveiligt
Jaleesa Koelen Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jaleesakoelen.nl

© 2024 Jaleesa Koelen Fotografie | door TU-Design