Algemene Voorwaarden 2022

Lees voor het boeken van een fotoshoot bij Jaleesa Koelen Fotografie onderstaande algemene voorwaarden nauwkeurig door. Dit voorkomt eventuele onduidelijkheden achteraf.

Artikel 1 - Definities
Op alle rechtsverhoudingen tussen Jaleesa Koelen Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Offerte: alle aanbiedingen van Jaleesa Koelen Fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
• Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
• Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
• Fotograaf: Jaleesa Koelen Fotografie, KvK 76093883, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
• Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
• Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
• Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
• Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
• Aw: Auteurswet 1912.

Artikel 2 - Toepassing
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
• Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 - Aanbod
• Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
• Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
• Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4 - Aanvaarding van de opdracht
• Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
• Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
• Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5 - Cadeaubonnen
• Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
• Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
• Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

Artikel 6 - Uitvoering van de opdracht
• Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
• Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
• Fotograaf is een natuurlijk licht fotograaf en werkt dus uitsluitend met het bestaande licht. Er wordt nimmer gebruik gemaakt van flitslicht of extra lampen. Mochten de lichtomstandigheden op een locatie erg slecht zijn (geen of heel weinig daglicht), dan kan dit invloed hebben op de foto's. Fotograaf is hiervoor niet aansprakelijk.
• Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
• Indien er op een specifieke locatie gefotografeerd moet worden zal opdrachtgever, waar mogelijk in overleg met fotograaf, zelf zorgen voor een geschikte locatie. Wanneer er speciale toestemming of een vergoeding is vereist voor deze locatie komt dit in rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever neemt zelf contact op met de desbetreffende locatie om te reserveren.
• Mocht er op een buitenlocatie worden gefotografeerd en de weersomstandigheden zitten niet mee (erg donkere dag, regen etc.) dan wordt er met opdrachtgever contact gezocht om te overleggen. Er wordt gezocht naar een oplossing of de datum zal verplaats worden.
• Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7 - Ontwerp
• Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
• Het eerste ontwerp van een fotoboek zal binnen 6 weken digitaal voorgelegd worden.
• Opdrachtgever krijgt maximaal drie maal de gelegenheid om kleine wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Dit gaat om zaken als bepaalde foto's er toch in of er juist uit, veranderen naar kleur of zwart-wit of plaatsing op een andere plek in het boek. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk. 
• Uiterlijk twee weken na gevraagde wijzigingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
• Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd. Indien de klant er voor kiest het ontwerp niet in te willen zien alvorens bestellen dan is dit het risico van de klant.
• Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.

Artikel 8 - Levering
• Fotograaf hanteert, mits anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
• Digitale fotobestanden worden uiterlijk twee weken nadat ze door opdrachtgever besteld zijn via WeTransfer aan de opdrachtgever geleverd.
• Fotograaf maakt naar eigen inzicht en kennis een selectie van de beelden. Opdrachtgever heeft hierop geen invloed.
• RAW-bestanden of onbewerkte bestanden worden nimmer door fotograaf geleverd.

Artikel 9 - Vergoeding
• Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website www.jaleesakoelen.nl
• Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde werk.
• Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
• De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen.

Artikel 10 - Betalingsvoorwaarden
• Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
• Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
• In geval van een minisessie dient de betaling altijd voor de sessie te worden voldaan.
• Wanneer er sprake is van een aanbetaling dient deze voldaan te zijn voor de vastgestelde datum. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
• Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.
• Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag een standaard vergoeding van €40 verschuldigd evenals de standaard wettelijke rente zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding en annulering
• Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
• Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
• Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
• Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever binnen 24 uur voor de geplande opdracht brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
• Wanneer er sprake is van een 'NO SHOW' zonder schriftelijke afzegging zal 50% van de totaalprijs in rekening worden gebracht.
• In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
• Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
• Fotograaf behoudt zicht het recht om een fotoreportage te verplaatsen of tijdelijk te onderbreken wanneer fotograaf wordt opgeroepen voor een geboorte. Er wordt dan in overleg een nieuwe datum gepland.
• Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
• In geval van een geboortereportage gelden de volgende bepalingen:
- Een geboortereportage is te allen tijde onder voorbehoud. Wanneer fotograaaf verhinderd is zal voor een back-up worden gezorgd. Wanneer opdrachtgever heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van een back-up fotograaf heeft opdrachtgever de mogelijkheid tot ontbinding.
- Annulering is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering tot 3 maanden voor de uitgerekende datum resulteert de annulering in het niet retouneren van de gedane aanbetaling. Bij annulering binnen 3 maanden voor de uitgerekende datum wordt 15% van het bedrag aan extra kosten in rekening gebracht. Annulering vanaf de stand-by periode resulteert in de volledige betaling van de kosten.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
• Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
• Fotograaf is niet aansprakelijk voor ongevallen, verlies, diefstal, schade en/of vlekken in/aan kleding ontstaan bij o.a. cakesmash fotografie.
• Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
• Fotograaf zal de geleverde beelden maximaal 2 jaar bewaren en is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan de opdrachtgever geleverd heeft. De opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde fotobestanden zorgen.
• Fotograaf is niet aansprakelijk voor mindere kwaliteit van foto’s door onvoorziene omstandigheden zoals kinderen die niet gefotografeerd willen worden of bij slechte weers- of lichtomstandigheden.
• In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een reportage, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
• De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 13 - Auteursrecht
• Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
• Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
• Fotograaf behoudt zich het recht voor de beelden te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
• Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
• Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
• Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
• Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
• Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
• Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken (gebruik van filters, bijsnijden van foto's etc.) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
• Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
• Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
• Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 14 - Portretrecht
• Fotograaf behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
• Fotograaf zal de beelden niet aan derden verkopen.
• Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
• Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15 - Klachten
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. De klacht zal naar redelijkheid worden beoordeeld en bij een gegronde klacht zal fotograaf deze binnen redelijke termijn oplossen.
• Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
• Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.
• Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 - Wijzigen van deze algemene voorwaarden
• Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
• Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
• Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17 - Privacy (AVG)/geheimhouding
• Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Fotograaf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.
• Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming aan fotograaf. Mocht er onverhoopt een beelddrager op de website van Jaleesa Koelen Fotografie gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is, neem dan contact op via info@jaleesakoelen.nl.
• Persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard bij Jaleesa Koelen Fotografie voor de belastingdienst (dit is wettelijk verplicht).

Artikel 18 - Overige bepalingen
• Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

© 2024 Jaleesa Koelen Fotografie | door TU-Design